Komisja Matematyczna

Ankieta

Ankieta ewaluacyjna mająca na celu poznanie opinii uczniów na temat lekcji matematyki przeprowadzanych w szkole średniej. Należy wybrać jedną odpowiedź, klikając w odpowiednią kropkę.


Wyniki


Pytania dotyczące przedmiotu

Na jaki stopień oceniłbyś swoją wiedzę matematyczną obecnie?

1    2    3    4    5    6   

Jaką ocenę miałeś z matematyki kończąc Gimnazjum?

1    2    3    4    5    6   

Jakie jest Twoje zainteresowanie przedmiotem?

1    2    3    4    5    6   

W jakim stopniu nauczyciel pomaga Ci zrozumieć bieżące lekcje?

1    2    3    4    5    6   

W jakim stopniu przygotowujesz się do bieżących lekcji?

1    2    3    4    5    6   

W jakim stopniu przygotowujesz się do sprawdzianów?

1    2    3    4    5    6   

Jak aktywnie uczestniczysz w lekcjach matematyki?

1    2    3    4    5    6   

W jakim stopniu wykonujesz zadania domowe?

1    2    3    4    5    6   

Wymień 3 działy, które sprawiły Ci najmniejszy problem , jeśli chodzi o przyswojenie wiedzy w nich zawartych ?

Liczby rzeczywiste
Funkcje
Funkcja liniowa
F.kwadratowa
Wielomany
F.Wymierne
F.wykładnicze
F. logarytmiczne
Ciągi
Trygonometria
Geometria analityczna
Planimetria
Stereometria
Rachunek Prawdopodobieństwa
Statystyka

Wymień 3 działy, które sprawiły Ci największy problem w opanowaniu?

Liczby rzeczywiste
Funkcje
Funkcja liniowa
F.kwadratowa
Wielomany
F.Wymierne
F.wykładnicze
F. logarytmiczne
Ciągi
Trygonometria
Geometria analityczna
Planimetria
Stereometria
Rachunek Prawdopodobieństwa
Statystyka

Pytania dotyczące przeprowadzanych przez nauczyciela lekcji

Czy nauczyciel wykorzystuje efektywnie czas na lekcji?

Tak    Czasami    Nie   

Czy prace pisemne są wcześniej zapowiadane?

Tak    Czasami    Nie   

Czy nauczyciel sprawiedliwie ocenia odpowiedzi uczniów?

Tak    Czasami    Nie   

Czy uczeń jest informowany na bieżąco o uzyskiwanym stopniu?

Tak    Czasami    Nie   

Czy nauczyciel stara się jasno tłumaczyć nowy materiał?

Tak    Czasami    Nie   

Czy masz odwagę zadawać pytania, gdy czegoś nie rozumiesz?

Tak    Czasami    Nie   

Czy lekcje matematyki są dla Ciebie dużym stresem?

Tak    Czasami    Nie   

Pytania dotyczące stosunku ucznia do matematyki

Czy lubisz uczyć się matematyki?

Tak    Czasami    Nie   

Czy wiedzę matematyczną wykorzystujesz na innych przedmiotach?

Tak    Czasami    Nie   

Czy uważasz , że matematyka powinna być na maturze przedmiotem obowiązkowym?

Tak    Nie mam zdania    Nie   

Matematyka sprawia mi problem

Tak    Czasami    Nie   

Główny powód, który sprawia, ze matematyka sprawia problem to:

jest to moja słaba strona
niewiele się jej uczę
nie lubię matematyki
nie wynoszę żadnej wiedzy z lekcji w szkole
Zbyt mało jest lekcji matematyki w szkole
Zbyt duża dyscyplina na lekcji
brak dyscypliny na lekcji
prowadzenie zajęć w sposób monotonny
brak czasu na wyjaśnianie, dyskusję, zadawanie pytań
brak kontaktu nauczyciela z uczniami
skupianie się na pracy z uczniami najlepszymi
skupianie się na pracy z uczniami słabszymi

Jak oceniasz poziom nauczania matematyki w Twojej szkole?

bardzo niski    niski    przeciętny    ponadprzeciętny    bardzo wysoki   


Menu