Komisja Matematyczna

Kącik Maturzysty

Dla tych, którzy mają w najbliższym roku Maturę, polecamy tych kilka cennych informacji dotyczących tego tematu.

Matura 2019
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) z późniejszymi zmianami określa zasady zdawania egzaminu maturalnego.
Przypomnijmy je.
I. Informacje ogólne o maturze:
 
Przedmioty zdawane obowiązkowo:    

Część ustna:
o    język polski

o    język obcy nowożytny,
(Język obcy nowożytny może być wybrany z następujących języków: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)

 Część pisemna:
o    język polski,

o    język obcy nowożytny,
o    matematyka   


jeden z przedmiotów dodatkowch należy wybrać i zdać na poziomie rozszerzonym


Przedmioty zdawane dodatkowo (nie więcej niż pięć):


Część ustna:
o    język polski,

o    język mniejszości etnicznej,
o    język regionalny kaszubski,      

Część pisemna:
o    biologia,
o    chemia,
o    filozofia
o    fizyka 
o    geografia,
o    historia,
o    historia muzyki,
o    historia sztuki,
o    informatyka
o    język łaciński i kultura antyczna,
o    język mniejszości etnicznej,
o    język mniejszości narodowej,
o    język obcy nowożytny,
o    język polski,
o    język regionalny kaszubski,
o    matematyka
o    wiedza o społeczeństwie.


Warunki zdania egzaminu maturalnego:
uczeń zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego z pięciu egzaminów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.


II. Matura z matematyki:
Matura z matematyki 

•    poziom podstawowy - 7 maja 2019 r. godz. 9
•    poziom rozszerzony -  9 maja 2019 r. godz. 9
Próbna matura z matematyki (CKE) -  listopad 2018 r.
Egzamin maturalny z matematyki
1.Egzamin maturalny z matematyki trwa 170 minut, Zadający rozwiązuje od 20 do 30 zadań testowych. Pozostałe zadania to zadania otwarte. Łączna suma punktów wynosi 50.
2.Matematyka jako przedmiot dodatkowy jest zdawana na poziomie rozszerzonym. Arkusz zawiera  zadania otwarte, jak i zamknięte, za które można uzyskać w sumie maksymalnie 50 punktów. Czas zdawania wynosi 180 minut.
Opis egzaminu, wymagania egzaminacyjne i inne ważne informacje znaleźć można w Informatorze maturalnym od roku 2015   udostępnionym na stronie CKE.
Na maturze z matematyki można korzystać z materiałów pomocniczych określonych przez dyrektora CKE. Materiały te zostaną dokładnie określone na dwa miesiące przed maturą. Dotychczas były to:
•    cyrkiel,
•    linijka,
•    kalkulator prosty (taki, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia; można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb),
•    zestaw wybranych wzorów matematycznych. 

Dla zainteresowanych do wglądu deklaracja maturalna, którą uczniowie klas maturalnych wypełniają do końca września. 
Przed próbną maturą warto  skorzystać z archiwum zadań, w którym zamieszczone są arkusze maturalne z poprzednich lat przygotowane zarówno przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  jak i Wydawnictwo Operon oraz rozwiązać przykładowe arkusze przygotowane przez CKE. Znajdują się one w Informatorze maturalnym. Wszystko zamieszono poniżej.

Menu