Komisja Matematyczna

Podręczniki i Podstawa Programowa

I. Podręczniki. 

W klasach I, II i III  naszej szkoły obowiązującym podręcznikiem jest: 
 podręcznik Wydawnictwa Nowa Era –dla liceum ogólnokształcącego i technikum, autorstwa W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
W klasach I I II często korzysta się również z ćwiczeń tego samego wydawnictwa.

W klasach maturalnych nauczyciele często korzystają z różnych źródeł. Są nimi:
-Matura – Matematyka- zakres podstawowy- Wydawnictwo Operon
-Matura – Matematyka- zakres rozszerzony- Wydawnictwo Operon
-Matematyka-Próbne arkusze Maturalne-poziom podstawowy- Wydawnictwa Pazdro
-Matematyka-Próbne arkusze Maturalne-poziom rozszerzony- Wydawnictwa Pazdro
-Testy Maturalne- Matematyka-poziom podstawowy  - Wydawnictwo Aksjomat
-Testy Maturalne- Matematyka-poziom rozszerzony  - Wydawnictwo Aksjomat
-Matematyka-Zestawy Maturalne- poziom podstawowy – Wydawnictwo Nowa Era
-Matematyka-Zestawy Maturalne- poziom rozszerzony – Wydawnictwo Nowa Era

II. Wymagania edukacyjne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) z późniejszymi zmianami stanowi:

$4.1 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1.    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2.    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3.    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

W naszej szkole realizowany jest zakres rozszerzony.
 

Menu